Category

ཆོས་ལུགས་སྐོར་གྱི་ཁྲིམས།

ཞིང་ཆེན་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཞིག་ལ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་བཀག་འགོག་དོ་དམ་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་མེད།།

ཉེ་ཆར་ཀྲེའུ་ཅང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྲེའུ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་ནས་ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སྤེལ་བ་ལ་བཀག་སྡོམ་དང་དོ་དམ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་བརྡ་སྦྱོར་ཞིག་སྤེལ་འདུག ཀྲེའུ་ཅང་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་བརྡ་སྦྱོར་དེ་ནང་དུ།

© 2018 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑