Category

ངལ་རྩོལ་ཁྲིམས།

ལས་ཀ་བའི་ཐོབ་ཐང་།

ངལ་རྩོལ་པའི་ཐོབ་ཐང་སྤྱི་བཤད།

དེང་སང་བོད་མི་མང་པོ་གྲོང་ཁྱེར་དང་ནང་ལོགས་སུ་ཕྱིན་ཏེ་བཟོ་གྲྭ་དང་ཚོང་ཁང་ལ་སོགས་པའི་ནང་དུ་ལས་ཀ་ལས་བཞིན་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་རང་གི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁེ་ཕན་ལ་གཞན་གྱིས་གནོད་པ་བྱས་ཚེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངལ་རྩོལ་ཁྲིམས་ལུགས་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་གཤམ་དུ་ངལ་རྩོལ་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱིས་གཏན་དབབ་བྱས་པའི་ངལ་རྩོལ་པའི་ཐོབ་ཐང་ཁག་མཚམས་སྦྱོར་རགས་ཙམ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

© 2018 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑