Month

January 2019

མུ་རུའི་རྩྭ་ཐང་ཡིག་ཆ་རྫུན་མས་བརླག

ངལ་རྩོལ་གན་རྒྱ་ཡི་ཤེས་བྱ།

ངལ་རྩོལ་གན་རྒྱ་ནི་ངལ་རྩོལ་པ་དང་ངལ་རྩོལ་པ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་དབར་ལ་ཕན་ཚུན་གྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འགན་ཁུར་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཡིག་ཐོག་གི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་ལ་གོ ངལ་རྩོལ་གན་རྒྱ་ལ་ངལ་རྩོལ་པ་དང་ལས་བདག་གམ་ངལ་རྩོལ་བཀོལ་མཁན་གྱི་དབར་ན་ངལ་རྩོལ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང་། ཕན་ཚུན་གྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འགན་ཁུར་གསལ་འདེབས་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད། ངལ་རྩོལ་པ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱིས་ངལ་རྩོལ་པ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཉིན་མོ་ནས་བཟུང་ངལ་རྩོལ་པ་དང་ངལ་རྩོལ་འབྲེལ་བ་ཆགསཤིང་། ངལ་རྩོལ་པ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱིས་ལས་མིའི་མིང་ཐོ་གསར་བཟོ་བྱས་དང་ཉར་ཚགས་བྱས་ཏེ་། ངལ་རྩོལ་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སོགས་ཀྱིས་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་སྐབས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་དགོས། ངལ་རྩོལ་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱིས་ངེས་པར་དུ་ངལ་རྩོལ་པ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཉིན་ནས་བཟུང་ངལ་རྩོལ་པ་དང་ངལ་རྩོལ་གན་རྒྱ་འཇོག་དགོས། ངལ་རྩོལ་

论藏区习惯法对环境的保护及其特点(转载)

韩雪梅      【摘要】对生态环境的保护是藏区习惯法的重要内容,它存在宗教信仰和禁忌、部落习惯法、生活习俗等多种方式,本文分析了藏区环保习惯法的特点和经验,并据此提出了青海地方环境法制建设可以吸收和借鉴的经验。    【关键字】藏区习惯法;生态环境保护;青海地方环境法制建设    青海省位于青藏高原东北部,在欧亚大陆腹地,全省平均海拔在3,000米以

© 2019 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑