Month

December 2018

ལས་ཀ་ལ་འགྲོ་སྐབས་གན་རྒྱ་འབྲི་རྒྱུ་མ་བརྗེད། (ཁམས་སྐད།/ཨམ་སྐད།)

སྨན་ཁང་ནས་བོད་སྐད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་འགག ༼གཏམ་བཤད།༽

མདོ་འཛོན་པ་སྒྲོལ་མ་ན་རེ། ངའི་མིང་ལ་སྒྲོལ་མ་ཟེར། ང་ད་ལྟ་ཧྥ་རན་སི་རྒྱལ་ཁབ་ན་ཡོད། ངས་ལོ་ཁ་ཤས་སྔོན་མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་སྐད་ལེ་ཚན་མདོ་འཛིན་པ་བྱས་མྱོང་། ཡིན་ནའང་། ད་ལྟ་ལས་ཀ་དེ་མ་ལས་ནས་ལོ་ཁ་ཤས་འགོར་སོང་། གྲོགས་པོ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ང་ཤེས་པར་བསམ། ང་ཚོགས་པ་འདིའི་ནང་དུ་ཞུགས་དོན་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཡང་ཉེ་སྔོན་མེ་ལོང་གི་དྲ་ཐོག་བརྙན་ཐུང་སྨན་ཁང་དུ་བོད་སྐད་ཀྱི་སྐད་སྒྱུར་དགོས་པ་དང་།དྲ་རྩོམ་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་གི་ངོ་བོ་དང་འགན་ཁུར་ལ་སོགས་པ་སྤེལ་ནས་བོད་རིགས་སྤྱི་ཚོགས་སྟེང་ཤུགས་རྐྱེན་མང་པོ་

© 2018 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑