བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་གྱི་གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་སུ་བོད་ཡིག་ཀྱང་ལོགས་སུ་འཇོག་དགོས་པའི་དགེ་མཚན་དང་མ་བཞག་པའི་ཉེས་དམིགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་ནས་ཁྲིམས་གླེང་གིས་བརྙན་ཐུང་ཞིག་བཟོས་ཏེ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད། བོད་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བརྙན་ཐུང་འདིའི་བརྗོད་བྱ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་བོད་ཁུལ་དུ་རྒྱ་སྐད་ཡིག་མ་ཤེས་པར་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འཐུས་ཤོར་དུ་ཕྱིན་པའི་རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་པ་སྒྲུབས་པར་སྨོན་ཞེས་ཁྲིམས་གླེང་གིས་བརྙན་ཐུང་འདི་ཤེས་ལྡན་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་གཟིགས་ལམ་དུ་བསྟར་འབུལ་བྱས་པ་ཡིན།