༄༅།། བཀུར་འོས་ཆེས་མཐོ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ལགས།
                                                    ཆེད་ཞུ།
ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གྱི་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དང་དེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་རྫོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་བཅས་ཀྱི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་དྲ་རྒྱའི་ནང་དུ་བོད་ཡིག་གཏན་ནས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱིན་མེད་པས། རྒྱ་ཡིག་མི་ཤེས་པའི་བོད་རིགས་ཕལ་ཆེ་བས་དྲ་རྒྱ་དེ་དག་ལས་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་བྱ་ཁག་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་ཤེས་ཚོར་གཏན་ནས་བྱེད་ཐུབ་གིན་མེད། བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་བོད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་མི་བྱེད་པ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་དང་། མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་དང་བེད་སྤྱོད་དར་སྤེལ་བཅས་ཀྱི་གཏན་འབེབས། བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བཅུའི་རང་སྐྱོང་སྲོལ་ཡིག་དང་བོད་སྐད་ཡིག་གི་ལས་དོན་སྲོལ་ཡིག་བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་གྱི་ཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་སྐད་ཡིག་ངེས་པར་དུ་

བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་པའི་དོན་ཚན་དང་འགལ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་རྒྱ་ཡིག་ཀློག་མི་ཤེས་པའི་བོད་རིགས་མང་བོ་ཞིག་གིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་གི་ས་གནས་ཀྱི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་བཅད་ཁྲ་དང་གསལ་བསྒྲགས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཁྲིམས་སྲོལ་དང་ཁྲིམས་འཛིན་གསེད་བཀྲོལ་སོགས་ལ་དུས་ལྟར་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིན་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན།  ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་རྩ་འཛུགས་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་༦་པ་ཡི་ནང་དུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་གྱི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་བཅད་ཁྲ་དང་། གསལ་བསྒྲགས།གཞུང་ཡིག་ཁག་གཞན་དག་སྤེལ་སྐབས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་དེའི་སྤྱི་སྤྱོད་སྐད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་ཞེས་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཡོད་པས། བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་གྱི་རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་དྲ་རྒྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་དུ་མ་གྲོས་གཅིག་མཐུན་གྱི་སྒོ་ནས་བོད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་མི་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་ལ་བརྟགས་ན་ཆེས་མཐོ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ལས་དོན་འདི་རིགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་ཅིག་ལོགས་སུ་བཞག་ཡོད་དམ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་ཞིག་སྐྱེས་མྱོང་མོད། འོན་ཀྱང་ཆེས་མཐོ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྩ་ཁྲིམས་དང་རྦད་དེ་འགལ་བའི་བཀའ་རྒྱ་འདི་ལྟ་བུ་སྤེལ་མི་སྲིད་པས་ན་དོགས་པ་འདི་ལ་ཕལ་ཆེར་གཞི་འཛིན་ས་མེད་པར་སྙམ། དེ་ནས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མཐོ་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་དང་དེའི་འོག་གི་ཁུལ་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་དང་ས་ཁུལ། བོད་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བཅུ་དང་དེའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་རྫོང་ཁག་བཅས་ཀྱི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་བཅས་ཀྱིས་ཀྱང་རྩ་ཁྲིམས་དང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་རྩ་འཛུགས་ཁྲིམས་ཀྱི་གཏན་འཁེལ་མི་ཤེས་པ་མི་སྲིད་ཅིང་། རང་གི་ས་ཁུལ་གྱི་རང་སྐྱོང་སྲོལ་ཡིག་དང་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་གྱི་སྲོལ་ཡིག་བཅས་ཀྱི་གཏན་འཁེལ་ཡང་མི་ཤེས་པ་མི་སྲིད་ཅིང་།བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་གྱི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁོང་ཚོས་དུས་གཅིག་དང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་རང་གི་སྲོལ་ཡིག་དང་མི་མཐུན་པའི་ལས་ཀ་ལས་མི་སྲིད་པར་འདོད་ནའང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ནི་ཁོང་ཚོས་ཁྲིམས་དང་མི་མཐུན་པའི་ལས་ཀ་ལས་དང་ལས་བཞིན་པ་དེ་ཁོང་ཚོའི་གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཉག་གཅིག་མེད་པའི་དྲ་རྒྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདེན་དཔང་བྱེད་ཐུབ། གནད་དོན་འདི་ལ་གཞིགས་ནས་སོམ་ཉི་དང་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱ་ལས་ཐར་མ་ཐུབ་པར། ང་ཚོས་ཆེས་མཐོ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ལ་གཤམ་གྱི་དྲི་བ་འདི་དག་འདྲི་རྒྱུ་ཡིན། ཆེས་མཐོ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ང་ཚོར་ལན་ཞིག་བསྐུར་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་རེ་བའོ།།
༡ བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་གྱི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་དྲ་རྒྱ་ལ་མཚོན་ན་བཀོལ་མི་རུང་བའི་ཡིག་རིགས་ཤིག་ཡིན་ནམ། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་དེ་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཅི་ཡོད་དམ། དེ་ལྟར་མིན་ན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་གྱི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་ནང་དུ་བོད་ཡིག་མི་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ།
༢ བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་གྱི་རིམ་པ་སོ་སོའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ལ་མཚོན་ན་བོད་ཡིག་ནི་མེད་ན་ཆོག་པའི་ཡིག་རིགས་ཤིག་ཡིན་ནམ།
༣ བོད་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་ཡིག་ཀློག་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱ་ཆེའི་བོད་རིགས་རོང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རང་གི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་དྲ་རྒྱའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བཅད་ཁྲ་དང་གསལ་བསྒྲགས་སོགས་ཀློག་མ་ཐུབ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁོང་ཚོའི་ཐོབ་ཐང་ལ་གོད་ཆག་བྱུང་ན་དེ་ནི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ཡིག་མ་ཤེས་པས་སོ་སོའི་སྡུག་གྱོང་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་གྱི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཁྲིམས་མ་བསྲུངས་ཏེ་གཞུང་འབྲེལ་དྲ་རྒྱར་བོད་ཡིག་མ་བཞག་པར་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་ལ་སོང་བའི་སྐྱོན་གྱིས་བྱས་པ་རེད་དམ།
ད་ལྟ་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་གི་ཉེས་དོན་གྱོད་གཞི་ལ་ཁྲིམས་བཤེར་འདྲི་གཅོད་བྱེད་བཞིན་པའི་སྒང་ཡིན། བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཡུལ་ཤུལ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་དང་སྲིད་གཞུང་ལ་སོགས་པའི་ཁྲིམས་འཛིན་དང་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱིན་མི་འདུག་ཅེས་བསམ་འཆར་བཤད་པ་ཙམ་གྱིས་དེ་གའི་ཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་སོགས་ཀྱིས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཉེས་འཛུགས་བྱས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་དང་སྲིད་གཞུང་གི་དྲ་རྒྱའི་ནང་དུ་བོད་ཡིག་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ཀྱང་བྲིས་མེད། ས་གནས་སྲིད་གཞུང་དང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་སོགས་ཀྱི་སྔ་ཚིག་ཕྱི་ཚིག་གིས་མི་ནོན། རྐང་རྗེས་ལག་པས་མི་བསུབ་པའི་བྱ་སྤྱོད་དེ་དག་གིས་བོད་མི་མང་གི་སེམས་ཕྱུང་བ་མ་གཏོགས་གཞན་གྱིས་མིན། བོད་ཁུལ་ན་འདི་འདྲའི་གནད་དོན་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་གྱུར་ཡོད་པའི་སྣང་ཚུལ་དེ་དག་ལ་ཆེས་མཐོ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་འདུག མཐར་རྒྱལ་ཁབ་ཁྲིམས་སྐྱོང་གི་སྣང་བས་རྒྱལ་ཁམས་འདིའི་མུན་པ་སེལ་བར་ཤོག་ཅེས་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་ལ་སོགས་པའི་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གང་རུང་དུ་གནས་བསྡོད་བྱས་ཡོད་པའི་བོད་མི་བརྒྱ་དང་བཅུ་བདུན་གྱིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨་ལོའི་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་༡༡་ཉིན་ལ་ཕུལ།
ཡི་གེ་ཕུལ་མཁན།
སྒྲོལ་མ་སྐྱབས།  བཀྲ་ཤིས་དོན་འགྲུབ།  བསྟན་འཛིན། བློ་བཟང་ནམ་མཁའ།  བ་ཡོད་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།  རྟ་མགྲིན་འབུམ། ཐོགས་མེད།  དོན་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོ། འུར་རྡོ། དཔལ་བཟང་རྡོ་རྗེ།  དབང་ལྡན།  ཤེས་རབ།  བསྟན་པ་ཚེ་རིང་།  ཚེ་སྟོབས།  དཀོན་མཆོག་ཚེ་དབང་།  གླིང་བསྟན།  རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།  སྒྲོལ་མ་ཚེ་བརྟན།  པད་མ་ཚེ་རིང་།  ཚེ་རིང་ཆོས་འགྲུབ།  དཀོན་མཆོག་ཚེ་འཕེལ།  སྐྱ་བུ།    དར་འབུམ་ཚེརིང་།  གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ།  པདྨ་རྒྱལ།  འབྲུག་རྒྱས།  འོད་ཟེར་འབུམ།རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ།  འཇིག་པོ།  རྣམ་རྒྱལ།  དབང་དར།  མཁའ་འགྲོ  དབྱངས་གསལ་སྐྱབས།  འཇིགས་བྱེད་སྐྱབས།  བློ་བཟང་དོན་འགྲུབ།  སྐལ་ལྡན་དབང་མོ།  སྟག་ལྷ་འབུམ།  ཨ་རིག་ལྷ་འབུམ།  ཨ་རིག་མགོན་པོ་རྒྱལ། གུ་རུ་རྒྱལ་མཚན།  ངག་དབང་བློ་བྲོས།  ཀུན་བཟང་རྒྱལ་མཚན།  ཚེ་རིང་ནོར་བུ།  བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།  ཨ་ཁྲི་ཆེན།    བསམ་དབང་།  དོན་འགྲུབ་རྡོ་རྗེ།  དཔལ་བཟང་།  བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།  ཐོ་རེངས། (ཁྲི་ཀ)   བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན། (མཚོ་ལྷོ།)  ལྷ་མཁར་རྒྱལ། (ཁྲི་ཀ)  ཚེ་འབྲུག་རྒྱལ།    རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ།  སྐལ་བཟང་སྐྱབས།  དབྱངས་ཅན།  རྣམ་པར་རྒྱལ།  ཐར་མདོ།  བོན་ཐར།(ཁྱུང་བོ་སྟེང་ཆེན།)  རྡོ་ཚེ། (རྨ་ལྷོ)  ཚེ་ཐར་འབུམ། (ཁྲི་ཀ)  སྦྱིན་པ་མཐར་ཕྱིན། (ཁྲི་འདུ།)  བློ་གྲོས་ཀུན་གསལ། (རྔ་བ།)  བསྟན་པ་ལམ་བཟང་།  གུ་རུ་རྡོ་རྗེ།  པདྨ་ཚེ་རིང་།  ཚེ་རིང་ཐར།  ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།  ཉི་འོད།  ཀུན་དགའ་སྒྲོལ་མ།  ཀླུ་ཐར་རྒྱལ།(མཚོ་ལྷོ།)  ཆོས་དར་རྒྱལ།(མཚོ་ལྷོ།)  དབང་བྷ།(མཚོ་ལྷོ།)  ཚུལ་ཁྲིམས་མཐར་ཕྱིན།  ཀླུ་བརྒྱ་ཐར།  རྡོ་རྗེ་སྐྱབས།(གཅན་ཚ།)  ཚེ་དབང་སྒྲོལ་མ།  བན་ཚེ་རིང་།(ཅོ་ནེ།)  བླ་མ་སྐྱབས།(ཀན་ལྷོ།)  ཚེ་རིང་།(མཚོ་སྔོན།)  བཀྲ་ཤིས་དོན་འགྲུབ།(མགོ་ལོག)  ཐོགས་མེད། (མགོ་ལོག)  ལྷ་མཆོག (རྔ་བ།)  བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས།  མཁར་ལོ།(བླ་བྲང་།)  ལྷག་བསམ།(མཚོ་སྔོན་ཞོན་ཧྭ།)  དྲན་གསལ་རང་གྲོལ། (ཟི་ཁྲོན་དཀར་མཛེས་གསེར་རྟ།)  བསྟན་པ། (ཀན་ལྷོ།)  བསྟན་འཛིན་བློ་ལྡན། (མཚོ་ལྷོ་ཁྲི་ཀ།)  སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ།(མཚོ་སྔོན་བྲག་དཀར་རྫོང་།)  རྡོ་རྗེ།(རྩེ་ཁོག)  ཆོས་སྐྱབས།(ཛམ་ཐང་།)  རྡོ་རྗེ།(བླ་བྲང་།)  ཟོན་ཐར་ཚེ་རིང་།(རྨ་ལྷོ།)  ལྕགས་ཐར་འབུམ།(ཁྲི་ཀ)  རྡོ་རྗེ་འབུམ།(མཚོ་ལྷོ།)  འཇམ་དབྱངས།(མཚོ་ལྷོ་ཁྲི་ཀ། )  མགོན་པོ།(ཙ་ཡུས།)  རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུ།(མགོ་ལོག)  རྒྱལ་པོ།(གཞིས་ཀ་རྩེ།)  སངས་རྒྱས་མཚོ།(མཚོ་ལྷོ།)  ཨ་མགོན།(མཛོད་དགེ)  གཅོད་པ་དོན་འགྲུབ།(མཛོད་དགེ)  ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ།(ཟི་ཁྲོན་ཟུང་ཆུ།)  རྡོ་རྗེ།  ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ།(མདོ་ལྷོ་བསང་ཆུ།)  ཤེས་རབ་ཉི་མ།(གཏེར་ལམ་རྫོང་།)  ཡར་འཕེལ།(ཡུལ་ཤུལ་ནང་ཆེན།)  ཆོས་འབྱོར་རྒྱལ་མཚན།(མཚོ་ལྷོ།) སྐར་མ་ལྷུན་འགྲུབ།(མཚོ་ལྷོ།)  བདེ་མཆོག་ཐར།(མཚོ་ལྷོ་བྲག་དཀར་རྫོང་།)  ཡུམ་བཀྲ་ཤིས།(ཀན་ལྷོ་ཅེ་ནེ་ཆོས་དཔལ།)  ཁམས་སྨྱོན་ཧེ་རུ་ཀ (ཡུལ་ཤུལ་ནང་ཆེན།)  ཤ་བོ་བཀྲ་ཤིས། (རྨ་ལྷོ་རེབ་གོང་།)  མཁས་བཙུན་རྒྱ་མཚོ། (མདོ་སྨད་ཁྲི་ཀ)  དཀོན་མཆོག་ཚེ་དབང་།(འབྲི་རུ་ཤག་ཆུ།)  ཚེ་རིང་། ལྷ་མཆོག་འབུམ། (མཚོ་ལྷོ་ཁྲི་ཀ) སྲས་མཆོག་རྡོ་རྗེ།(མཚོ་ལྷོ།)  ཀློང་གསལ།(དཀར་མཛེས་གསེར་རྟ།)  ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ། (ཟུང་ཆུ།)  ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རིང་། (ཀན་ལྷོ་རྨ་ཆུ།) ལ་སོགས་པས།